• Onze algemene voorwaarden zijn bindend!

     Zij zijn opgemaakt door AV advocatuur te Eindhoven www.advocatuur.com

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Factoring Broker Nederland.


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Factoring Broker Nederland, hierna te noemen FBN, is statutair gevestigd te Eindhoven en opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 1715518 (Postbus 6040 5600 HA Eindhoven). Website: http://www.factoringbrokernederland.nl en www.factoringbroker.nl 

Alle Franchisenemers, Factoring Brokers en Factoring Advisors die werkzaamheden met betrekking tot de formule van Factoring Broker Nederland verrichten zijn zelfstandig ondernemers die uitsluitend en alleen voor eigen risico en rekening werken en potentiële opdrachtgevers bij FBN aanbrengen met als doel dat FBN een van haar bemiddelingsdiensten aanbiedt, waarvoor de potentiële
opdrachtgever een opdracht conform offerte kan geven.

Die bemiddelingsdiensten betreffen:

* Factoring oplossingen
* Credit Checks

* Bedrijfsadvies

* Juridische dienstverlening

* Mediation

* DB Cards

* Funding

* Netwerkconnecties

In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder 'Opdracht' dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval 'deelopdracht' of 'vervolgopdracht' te worden verstaan tevens wordt in deze overeenkomst, alles geregeld omtrent de voorwaarden, tussen opdrachtgever en FBN op grond waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd, aangeduid als Overeenkomst.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen FBN en Opdrachtgever, respectievelijk hun
rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met FBN, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. FBN en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen
zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

1. Opdrachtnemer biedt via de website werkzaamheden aan. De werkzaamheden worden op de Website nader omschreven, zie ook hiervoor puntsgewijs genoemd;

*  Factoring oplossingen

*  Credit Checks

*  Incasso

*  In & verkoop vorderingen en vonnissen

*  Bedrijfsadvies

*  Juridische dienstverlening

*  Mediation

*  DB Cards

*  Funding
*  Informal investors

2. De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgendewijzen en tijdstippen:

a. hetzij, indien aanmelding elektronisch geschiedt via de website van FBN, een en ander conform de instructies van FBN, op het moment
zoals dit door FBN op de Website worden vermeld;

b. hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd,op het moment waarop FBN aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

c. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door FBN gedaan aanbod door Opdrachtgever
uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

d. hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht niet is voorafgegaan door een opdrachtbevestiging van FBN, op het moment waarop FBN met de uitvoering van de Opdracht een aanvang heeft gemaakt.

e. hetzij, indien de door Opdrachtnemer verstuurde offerte ondertekend door Opdrachtgever wordt geretourneerd;

f. hetzij, indien de door FBN  verstuurde factuur door Opdrachtgever is voldaan.

Artikel 4 Looptijd van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een of meerdere van de voornoemde diensten.
2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen in het geval de andere partij:

a. aan FBN valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;

b. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt;

c. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;

d. de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

e. wordt geliquideerd;

f. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;

g. surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel surséance van betaling is verleend;

h. Wanneer Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd dan wel is verleend;

3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal FBN desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor FBN extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

4. FBN behoudt zich steeds het recht voor een vergoeding te vorderen van eventueel geleden schade door voortijdige beëindiging door Opdrachtgever.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever is gehouden FBN op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke FBN naar zijn oordeel voor een correcte
uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door FBN verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is FBN bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

2. Opdrachtgever is voorts gehouden FBN uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. FBN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FBN is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

4. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is FBN bevoegd het standaard door FBN te hanteren honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen

5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door FBN niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. FBN voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht en met inachtneming van hetgeen daarover tussen partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie die zij, overeenkomstig artikel 5, heeft verkregen. FBN bepaalt door welke persoon of personen en met welke middelen van binnen of buiten zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. FBN staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat: een aanvaarde Opdracht leidt voor FBN namelijk tot een inspannings- verbintenis en niet tot een resultaats- verbintenis.

2. De Opdracht zal door FBN worden uitgevoerd met inachtneming van de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken
beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels. FBN is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.

3. De door FBN te verrichten werkzaamheden zullen niet (mede) gericht zijn op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van FBN aanwijzingen voor fraude opleveren, zal FBN zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij FBN gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels.

4. Voor zover de door FBN te verrichten werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van advies, zal dat advies gebaseerd zijn op de
stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij FBN op het moment van het uitbrengen van het  advies. Bij het uitbrengen van het advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft FBN het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoere. FBN zal dit in overleg met Opdrachtgever doen. FBN verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

6. FBN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze derden zelf, op
via FBN een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

7. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan FBN de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Voor elke door FBN aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.


Artikel 7 Wijziging van de Opdracht, meerwerk

1. De door FBN genoemde termijnen van een maand voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen en nimmer fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.

2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal FBN in overleg met Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. In afwijking van lid 2 zal FBN geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is is van omstandigheden die aan FBN kunnen worden toegerekend.


Artikel 8 Tarieven

1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, bedraagt het honorarium van FBN een vast en vooraf afgesproken tarief zoals schriftelijk tussen partijen is vastgelegd in de offerteovereenkomst, inclusief BTW en overige kosten.

2. FBN heeft het recht om ,zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

3.FBN is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

4. FBN zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 3 schriftelijk kenbaar maken. FBN zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5. Indien Opdrachtgever de door FBN kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd
binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de Opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van FBN genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.


Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

1. De door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de Overeenkomst wordt op basis van vooruitbetaling door FBN in rekening gebracht middels een factuur, die per email of per post worden verzonden. Zodra de betaling door FBN is ontvangen dan pas zal met de opdracht worden gestart!

2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van bankoverschrijving door Opdrachtgever naar de aangegeven bank- of girorekening van FBN. Betaling dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden.

3. Opdrachtgever dient dus per omgaande voor betaling zorg te dragen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen hetgeen verschuldigd is boven het factuurbedrag.
4. Indien de betaling langer duurt dan de aangegeven betalingstermijn van 7 dagen , kan FBN de uitvoering van de Opdracht opschorten en/of de ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden onder zich houden totdat betaling is geschiedt, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang van Opdrachtgever zich daartegen verzet.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, Wet Schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van FBN op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever direct de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €. 200,- (tweehonderdeuro), met dien verstande dat FBN zich te allen tijde het recht voorbehoudt de werkelijk gemaakte incassokosten op de Opdrachtgever te verhalen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indien FBN aansprakelijk is voor directe schade, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan FBN toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de voor hem uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal van viermaal het berekende bemiddelingstarief.

2. FBN is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering
van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van FBN.

3. FBN is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of
onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

4. FBN is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

5. Opdrachtgever vrijwaart FBN en ingeschakelde derden voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of
voortvloeit uit de door FBN uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover FBN daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

6. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van
de door FBN bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

 

Artikel 11. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

4. Voor zover FBN ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FBN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht.


Artikel 12 Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. FBN is gehouden de voor hem uit deze artikelen voortvloeiende geheimhoudingsverplichting eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FBN of de door FBN ingeschakelde derden verplicht is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is FBN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. FBN is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet bevoegd de in lid 1 bedoelde informatie en/of resultaten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de Opdracht bestemd zijn. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval FBN voor zichzelf optreedt in een arbitrale, gerechtelijke of tuchtprocedure , waarbij het gebruik van die informatie en/of resultaten van belang kan zijn voor de uitkomst van de procedure.


Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door FBN in het kader van de Opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door FBN krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden -waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten itsluitend bij FBN, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FBN niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in lid 1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is Opdrachtgever bevoegd de in lid 1 bedoelde producten aan een derde ter beschikking te
stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door FBN verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:

a. de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en FBN bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;

b. de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en
die als zodanig door FBN voldoende representatief wordt geacht;

c. Opdrachtgever tevoren FBN informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken Opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

4. FBN behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Opdrachtgever vrijwaart FBN en ingeschakelde derden voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

6. Indien Opdrachtgever aan FBN informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 14 Vervaltermijn

Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is, of blijft dat FBN de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft
uitgevoerd, onverwijld schriftelijk aan FBN kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.


Artikel 15 Wijziging Algemene Voorwaarden

1. FBN is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door FBN gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan FBN te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 16 Overig

Gedurende de Opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een Opdracht, is het Opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit FBN bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een direct opeisbare niet te matigen boete van € 100.000,- zegge: honderdduizend euro.


Artikel 17 Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen FBN statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.


Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke Opdracht tussen FBN en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.


FACTORING BROKER NEDERLAND

 

Postbus 6040
5600 HA Eindhoven

Social Media

contactgegevens

Factoring Broker Nederland
Schweitzerlaan 16 / 5644 DL Eindhoven
T +31 (0) 88 00 47 960
E info@factoringbroker.nl

Contactpersonen Hoofdkantoor FBN
Toine Aarts
FBN Skypenaam: FBN-NEDERLAND